GV-leden (1e contact)

GV-leden en de 1e formele ContactPersoon van het GV-Lid

Leden van de GV zijn organisaties (vooral gemeenten). Elke organisatie die lid is van de GV wijst een formeel contactpersoon aan die de organisatie vertegenwoordigt en stemrecht heeft op de Algemene Ledenvergadering (ALV).

 

ALV

De Algemene Ledenvergadering wordt in principe 1 maal per jaar gehouden. De leden worden tijdig uitgenodigd om hun vaste vertegenwoordiger af te vaardigen.
De vergadering staat onder leiding van de voorzitter van de vereniging, bij diens afwezigheid door een door het bestuur aan te wijzen vervanger.


De Algemene Ledenvergadering is het hoogste gezagsorgaan binnen de vereniging. Zij beoordeelt het functioneren van het bestuur aan de hand van:
- De begroting
- De jaarrekening
- Het jaarverslag
- Activiteitenplannen indien beschikbaar

 

Zij besluit over voorstellen tot vaststelling van deze documenten, voorstellen om kandidaten te benoemen tot bestuurslid en voorstellen tot wijziging van de statuten.