Samenlevingszaken

Het Platform Samenlevingszaken is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau.

In 2020 heeft het Platform een doorstart gemaakt. In de startnotitie "Samen bewegen in de samenleving" is beschreven welke stappen er gezet worden om een frisse (door)start te maken.

Bij het bepalen van de doelstellingen wordt het Manifest als uitgangspunt gebruikt. Het Platform heeft dan ook een aantal nieuwe doelstellingen geformuleerd:

- Het Platform is de plek waar maatschappelijke vraagstukken van en voor de     toekomst op de agenda staan;

- Het Platform is een kritische en strategische gesprekspartner voor PinkRoccade;

- Het Platform wil aantrekkelijk zijn voor de leden om aan te sluiten en actief mee te doen;

- Het Platform vindt dat de leden zich door de inzet van het Platform vertegenwoordigd moeten voelen;

- Het Platform heeft verbinding met de Productgroepen doordat de voorzitters van de Productgroepen in het Platform deelnemen.

Voor het Platform en de Productgroepen worden nog nieuwe leden gezocht om samen de schouders eronder te zetten. Er is veel in ontwikkeling in het domein Samenlevingszaken en wanneer je daar aan mee wilt doen, meld je dan aan bij Maaike Huisman, secretaris van het Platform of via het secretariaat van de GV op secretariaat@gvprlg.nl 

Samenstelling van het Platform:

Voorzitter:                  Wilma Verwoerd, gemeente Huizen;

Secretaris:                 Maaike Huisman, gemeente Emmen;

Leden:                       Rob Ceelen, gemeente 's-Hertogenbosch
                                  Edna de Haan, Werksaam Westfriesland
                                  Kees Joosten, gemeente Weert
                                  Luc Selen, gemeente Horst aan de Maas
                                  Maarten Sick, gemeente Leiden
                                  Nico van der Veen, ISD Noordenkwartier
                                  Monique van Waardenberg, gemeente Pijnacker-Nootdorp
Namens de Productgroepen:
Voor de Productgroepen zijn nieuwe leden van harte welkom.Het Platform is op zoek naar nieuwe leden voor de productgroepen.

Er zijn 4 productgroepen:

1. Zorg

2. Werk & Inkomen

3. iSamenleving

4. Onderwijs

Names PinkRoccade Local Government:
Erleyne Brooman
John Rooijakkers
Ronald van Dokkum

Vergaderingen:

Het Platform komt als regel vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op deze website.

 

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting:

Voor 2021 zijn op 24 juni, 16 september en 16 december 2021 vergaderingen gepland.

In 2021 worden de volgende strategische onderwerpen in het Platform besproken (naast wat verder ter tafel komt):

- Digitale dienstverlening: wat betekent digiale dienstverlening in relatie tot inclusiviteit?

- Datagedreven of Datagestuurd werken: wat is het gezamenlijke beeld en welke verwachtingen zijn er voor de toekomst in het sociaal domein?

- Zaakgericht werken, Common Ground in relatie tot Samenlevingszaken.

- Taakstelling bij gemeenten: welke effecten zien we daarvan op het beleid?

Alle onderwerpen zijn strategisch van aard en gericht op de toekomst.