Ruimte en omgeving

Het Platform Ruimte en Omgeving is nauw betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteit in overleg met de productmanagers van PinkRoccade op strategisch niveau.

Als serviceorganisatie voor haar leden worden ook de problemen besproken waar gebruikers tegen aan lopen en zijn de leden van het Platform als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

Samenstelling Platform

Voorzitter:                  Eva Röben, gemeente Deventer (DOWR);

Secretaris:                 Vacature

Leden:

 

Vergaderingen:

Het Platform komt als regel vier maal per jaar in vergadering bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, die worden gepubliceerd op deze website.

 

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting:

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.