Proces en Services

Het platform Proces en Services is nauw betrokken bij de (door)ontwikkeling en functionaliteit van alle huidige en toekomstige producten en diensten binnen de BU Proces & Services van PinkRoccade (o.a.  iZaaksuite, iDocumenten, CZA, Webnext, Civision Makelaar Services en Postafhandeling).

Bij deze (door)ontwikkeling is het platform Proces en Services een gesprekspartner voor de directie en de productmanager van PinkRoccade Local Government.

 

Het platform houdt zich bezig met de Strategische en Tactische zaken van alle producten behorend tot het domein van de business unit van PinkRoccade.  Verder ook met operationele zaken zoals foutafhandeling en marksignalen. Ook gerichte klantvragen kunnen worden ingebracht. De gesprekspartner hierbij is de productmanager en de business consulent.

 

Samenstelling Platform

Voorzitter:                  Jan Wijnne, gemeente Nunspeet
Secretaris:                 Mariecken van Riel, PinkRoccade (Mariecken vervult deze rol voorlopig)

Leden:                       Richard Meijer, OWO-gemeenten  (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland)

                                  Marjolein de Kroon, Werksaam West Friesland

                                  Hans Smit, Gemeente Nederbetuwe
 

PinkRoccade:           Jouke Schrover                                                                   
                                                           

Vergaderingen

Het platform Proces en Services komt viermaal per jaar bijeen. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt.

Activiteitenplan, voortgangsrapportage, jaarverslag en begroting

Elk jaar stelt het Platform een activiteitenplan voor het volgende jaar op. In het plan wordt rekening gehouden met hetgeen voor het komende jaar in het business-plan van PinkRoccade LG is opgenomen. Tevens worden de voorgenomen activiteiten vertaald in een begroting voor het komende jaar, die ter vaststelling wordt voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht besteed aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.

De speerpunten voor 2021 zijn:

  • Domeingericht werken
  • E-depot koppelingen
  • Omgevingswet